Access Specifiers Trong C++

111 lượt xem Lập Trình C/C++
Access Specifiers Trong C++

Access Specifiers

Bây giờ, bạn đã khá quen thuộc với từ khóa public xuất hiện trong tất cả các ví dụ về lớp của chúng tôi:

Example

class MyClass { // The class
 public:    // Access specifier
  // class members goes here
};

Từ khóapublic là một công cụ xác định quyền truy cập. Các chỉ định truy cập xác định cách các thành viên (thuộc tính và phương thức) của một lớp có thể được truy cập. Trong ví dụ trên, các thành viên là public- có nghĩa là họ có thể được truy cập và sửa đổi từ bên ngoài mã.

Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn các thành viên ở chế độ riêng tư và ẩn với thế giới bên ngoài thì sao?

Trong C ++, có ba chỉ định truy cập:

 • public- các thành viên có thể truy cập từ bên ngoài lớp học
 • private – không thể truy cập (hoặc xem) các thành viên từ bên ngoài lớp học
 • protected- các thành viên không thể được truy cập từ bên ngoài lớp, tuy nhiên, chúng có thể được truy cập trong các lớp kế thừa. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về Thừa kế ở phần sau.

Trong ví dụ sau, chúng tôi chứng minh sự khác biệt giữa các thành viên công cộng và tư nhân:

Example

class MyClass {
 public:  // Public access specifier
  int x;  // Public attribute
 private:  // Private access specifier
  int y;  // Private attribute
};

int main() {
 MyClass myObj;
 myObj.x = 25; // Allowed (public)
 myObj.y = 50; // Not allowed (private)
 return 0;
}

Nếu bạn cố gắng truy cập vào một thành viên riêng tư, một lỗi sẽ xảy ra:

error: y is private

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.