Add Members Trong Django

162 lượt xem Django

Thêm bản ghi

Bảng Thành viên trống, chúng ta nên thêm một số thành viên vào đó.

Trong các chương tiếp theo, bạn sẽ học cách tạo giao diện người dùng xử lý các hoạt động CRUD (Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa), nhưng hiện tại, hãy viết mã Python trực tiếp trong trình thông dịch Python (Python shell) và thêm một số thành viên trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, không có giao diện người dùng.

Để mở một trình bao Python, hãy nhập lệnh sau:

py manage.py shell

Bây giờ chúng ta đang ở trong shell, kết quả sẽ như thế này:

Python 3.9.2 (tags/v3.9.2:1a79785, Feb 19 2021, 13:44:55) [MSC v.1928 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
(Inte

Ở dưới cùng, sau ba >>> viết như sau:

>>> from members.models import Members

Nhấn [enter] và viết cái này để xem bảng Thành viên trống:

>>> Members.objects.all()

Điều này sẽ cung cấp cho bạn một đối tượng QuerySet trống, như thế này:

<QuerySet []>

QuerySet là một tập hợp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Đọc thêm về QuerySets trong chương Django QuerySet.

Thêm bản ghi vào bảng, bằng cách thực hiện hai dòng sau:

>>> member = Members(firstname='Emil', lastname='Refsnes')
>>> member.save()

Thực hiện lệnh này để xem liệu bảng Thành viên có một thành viên hay không:

>>> Members.objects.all().values()

Hy vọng rằng, kết quả sẽ như thế này:

<QuerySet [{'id': 1, 'firstname': 'Emil', 'lastname': 'Refsnes'}]>

Thêm nhiều bản ghi

Bạn có thể thêm nhiều bản ghi bằng cách tạo danh sách các đối tượng Members và thực thi .save () trên mỗi mục nhập:

>>> member1 = Members(firstname='Tobias', lastname='Refsnes')
>>> member2 = Members(firstname='Linus', lastname='Refsnes')
>>> member3 = Members(firstname='Lene', lastname='Refsnes')
>>> member4 = Members(firstname='Stale', lastname='Refsnes')
>>> members_list = [member1, member2, member3, member4]
>>> for x in members_list:
>>>  x.save()

Bây giờ có 5 thành viên trong bảng Thành viên:

>>> Members.objects.all().values()
<QuerySet [{'id': 1, 'firstname': 'Emil', 'lastname': 'Refsnes'},
{'id': 2, 'firstname': 'Tobias', 'lastname': 'Refsnes'}, {'id': 3, 'firstname': 'Linus', 'lastname': 'Refsnes'}, {'id': 4, 'firstname': 'Lene', 'lastname': 'Refsnes'}, {'id': 5, 'firstname': 'Stale', 'lastname': 'Refsnes'}]>

Xem trong trình duyệt

Chúng tôi muốn xem kết quả trong một trang web, không phải trong môi trường trình bao Python.

Để xem kết quả trong một trang web, chúng ta có thể tạo một dạng xem cho tác vụ cụ thể này.

Trong ứng dụng members , hãy mở tệp views.py, nếu bạn đã theo dõi các chương trước của hướng dẫn này, nó sẽ giống như sau:

members/views.py:

from django.http import HttpResponse
from django.template import loader

def index(request):
 template = loader.get_template('myfirst.html')
 HttpResponse(template.render())

Thay vào đó, hãy thay đổi nội dung trong tệp views.py để trông giống như sau:

members/views.py:

from django.http import HttpResponse
from django.template import loader
from .models import Members

def index(request):
 mymembers = Members.objects.all().values()
 output = ""
 for x in mymembers:
  output += x["firstname"]
 return HttpResponse(output)

Như bạn có thể thấy trong dòng 3, mô hình Members được nhập và chế độ index chỉ mục thực hiện như sau:

 • tạo một đối tượng mymembers với tất cả các giá trị của mô hình Thành viên.
 • Lặp qua tất cả các mục trong đối tượng mymembers để xây dựng một chuỗi với tất cả các giá trị tên đầu tiên.
 • Trả về chuỗi dưới dạng đầu ra cho trình duyệt.

Xem kết quả trong trình duyệt của bạn. Nếu bạn vẫn ở trong trình bao Python, hãy viết lệnh này để thoát khỏi trình bao:

>>> quit()

Điều hướng đến thư mục / myworld / và nhập vào để khởi động máy chủ:

py manage.py runserver

Trong cửa sổ trình duyệt, nhập 127.0.0.1:8000/members/ vào thanh địa chỉ.

Kết quả:

Xem trong trình duyệt
Xem trong trình duyệt

0 / 5 - (0 Đánh Giá)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.