Constructors Trong C++

126 lượt xem Lập Trình C/C++
Constructors Trong C++

Constructors

Một phương thức khởi tạo trong C ++ là một phương thức đặc biệt được gọi tự động khi một đối tượng của một lớp được tạo.

Để tạo một phương thức khởi tạo, hãy sử dụng cùng tên với lớp, theo sau là dấu ngoặc đơn ():

Example

class MyClass {   // The class
 public:      // Access specifier
  MyClass() {   // Constructor
   cout << "Hello World!";
  }
};

int main() {
 MyClass myObj;  // Create an object of MyClass (this will call the constructor)
 return 0;
}

Lưu ý: Hàm tạo có cùng tên với lớp, nó luôn là công khai và không có bất kỳ giá trị trả về nào.

Constructor Parameters

Các hàm tạo cũng có thể nhận các tham số (giống như các hàm thông thường), có thể hữu ích cho việc thiết lập các giá trị ban đầu cho các thuộc tính.

Lớp sau có các thuộc tính brand, model và year và một phương thức khởi tạo với các tham số khác nhau. Bên trong hàm tạo, chúng ta đặt các thuộc tính bằng với các tham số của hàm tạo (brand = x, v.v.). Khi chúng ta gọi hàm tạo (bằng cách tạo một đối tượng của lớp), chúng ta truyền các tham số cho hàm tạo, nó sẽ đặt giá trị của các thuộc tính tương ứng thành như nhau:

Example

class Car {    // The class
 public:     // Access specifier
  string brand; // Attribute
  string model; // Attribute
  int year;   // Attribute
  Car(string x, string y, int z) { // Constructor with parameters
   brand = x;
   model = y;
   year = z;
  }
};

int main() {
 // Create Car objects and call the constructor with different values
 Car carObj1("BMW", "X5", 1999);
 Car carObj2("Ford", "Mustang", 1969);

 // Print values
 cout << carObj1.brand << " " << carObj1.model << " " << carObj1.year << "\n";
 cout << carObj2.brand << " " << carObj2.model << " " << carObj2.year << "\n";
 return 0;
}

Cũng giống như các hàm, các hàm tạo cũng có thể được định nghĩa bên ngoài lớp. Đầu tiên, khai báo hàm tạo bên trong lớp, sau đó định nghĩa nó bên ngoài lớp bằng cách chỉ định tên của lớp, tiếp theo là toán tử phân giải phạm vi ::, tiếp theo là tên của hàm tạo (giống với lớp) :

Example

class Car {    // The class
 public:     // Access specifier
  string brand; // Attribute
  string model; // Attribute
  int year;   // Attribute
  Car(string x, string y, int z); // Constructor declaration
};

// Constructor definition outside the class
Car::Car(string x, string y, int z) {
 brand = x;
 model = y;
 year = z;
}

int main() {
 // Create Car objects and call the constructor with different values
 Car carObj1("BMW", "X5", 1999);
 Car carObj2("Ford", "Mustang", 1969);

 // Print values
 cout << carObj1.brand << " " << carObj1.model << " " << carObj1.year << "\n";
 cout << carObj2.brand << " " << carObj2.model << " " << carObj2.year << "\n";
 return 0;
}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.