Kiểm Tra Số Nguyên Tố Trong C++

443 lượt xem Lập Trình C/C++
Kiểm Tra Số Nguyên Tố Trong C++

Hướng dẫn phương pháp kiểm tra số nguyên tố trong C++. Bạn sẽ học được cách tạo hàm kiểm tra số nguyên tố trong C++ cũng như cách liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n bằng C++ sau bài học này.

1. Số Nguyên Tố Là Gì?

Chúng ta đều biết số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 không phải là tích của hai số tự nhiên nhỏ hơn. Nói cách khác, số nguyên tố là những số chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó.

Ví dụ, chúng ta xem xét các số 2, 3, 6 như sau:

Số 2 chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó nên là số nguyên tố
Số 3 chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó nên là số nguyên tố
Số 6 có 4 ước số là 1, 2 , 3 và 6, do đó nó không phải là số nguyên tố.

Số Nguyên Tố Là Gì?
Số Nguyên Tố Là Gì?

2. Kiểm Tra Số Nguyên Tố Trong C Dùng While

+ Cấu trúc vòng lặp do while

Cấu trúc vòng lặp do-while là: do { <khối lệnh> } while (<điều kiện>)

Vậy nên khi bạn chuyển từ vòng lặp for sang vòng lặp do while thì chỉ cần thay thế:

Khối lệnh trong do là những gì thực hiện trong vòng lặp for:

if(n%i==0) demuoc++; i++;

Và đừng quên theo sau nó vẫn còn biến i++ nữa nhé, mỗi lần lặp nó sẽ tăng lên 1 đơn vị.

Điều kiện trong while là: điều kiện trong for: i<=n

+ CODE SỐ NGUYÊN TỐ DO WHILE TRONG C++

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int i=1,n,demuoc=0; 
  cout<<"nhap n = ";cin>>n; 
  do
  {
    if(n%i==0) demuoc++; i++;
   }
  while (i<=n);   
  if (demuoc==2) cout<<"la so nguyen to"; 
  else cout<<"khong la so nguyen to";
}

Kết quả khi chạy chương trình:

nhap n = 11
la so nguyen to
Dãy số nguyên tố <100: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Kiểm Tra Số Nguyên Tố Trong C Dùng While
Kiểm Tra Số Nguyên Tố Trong C Dùng While

3. Dùng Đệ Quy Kiểm Tra Số Nguyên Tố

Dưới đây là một chương trình minh họa sử dụng đệ quy trong C. Bạn chú ý, trong thân hàm recurse() có lời gọi hàm tới chính nó => đó là hàm đệ quy.

 
void recurse()
{
  ... .. ...
  recurse();
  ... .. ...
}
 
int main()
{
  ... .. ...
  recurse();
  ... .. ...
}

Vậy 1 chương trình sẽ chạy như thế nào nếu có hàm đệ quy? Bạn hãy xem hình ảnh dưới đây:

 Dùng Đệ Quy Kiểm Tra Số Nguyên Tố
Dùng Đệ Quy Kiểm Tra Số Nguyên Tố

Như các bạn có thể thấy, khi một hàm đệ quy được gọi (ở ví dụ trên là hàm main gọi) thì thay vì hàm đó chỉ được thực thi 1 lần thì ở đây bản thân hàm gọi lại chính nó => Nó có thể tự chạy lại chính mình số lần bất kỳ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.