Lập Trình Hướng Đối Tượng Trong C++

Lap_Trinh_Huong_Doi_Tuong_Trong_C

C ++ là ngôn ngữ lập trình hướng đội tượng khá phổ biến và thường được giới thiệu cho sinh viên khi bắt đầu học làm quen với phương pháp lập trình hướng đối tượng. Tại sao lập trình hướng đối tượng trong C++ lại được người nhiều lựa chọn ngay từ khi bắt đầu, chúng ta hãy cũng tìm hiểu nhé!

I. Hướng đối tượng là gì và tại sao nó quan trọng?

Hướng đối tượng (Object-Oriented Programming – OOP) là một mô hình lập trình quan trọng đã thay đổi cách chúng ta tiếp cận việc phát triển phần mềm. Được xây dựng dựa trên khái niệm về đối tượng, hướng đối tượng mang lại sự cấu trúc hóa, linh hoạt và dễ quản lý cho mã nguồn. Dưới đây là giải thích về hướng đối tượng và tầm quan trọng của nó trong lập trình.

Hướng Đối Tượng là gì?

Hướng đối tượng là một phương pháp lập trình tập trung vào việc tổ chức mã nguồn thành các “đối tượng”, mỗi đối tượng đại diện cho một thực thể trong thế giới thực hoặc trong bài toán cụ thể. Mỗi đối tượng bao gồm dữ liệu (thuộc tính) và các phương thức (hành vi) để thao tác với dữ liệu đó.

Tầm Quan Trọng của Hướng Đối Tượng trong Lập Trình:

 1. Tính Tổ Chức và Tái Sử Dụng: Hướng đối tượng giúp tổ chức mã nguồn một cách logic và có cấu trúc hơn. Đối tượng cho phép tái sử dụng mã nguồn dễ dàng, vì bạn có thể tạo các đối tượng mới từ các lớp đã có sẵn.
 2. Tính Đóng Gói (Encapsulation): Hướng đối tượng thúc đẩy tính đóng gói, cho phép ẩn các chi tiết cài đặt bên trong đối tượng và chỉ hiển thị những phương thức cần thiết. Điều này giúp bảo vệ dữ liệu và hạn chế truy cập không mong muốn.
 3. Tính Kế Thừa (Inheritance): Kế thừa cho phép bạn xây dựng các lớp mới dựa trên lớp đã có sẵn, kế thừa các thuộc tính và phương thức. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và tạo ra các cấu trúc dữ liệu và hành vi có liên quan.
 4. Tính Đa Hình (Polymorphism): Hướng đối tượng hỗ trợ tính đa hình, cho phép bạn sử dụng một phương thức mà không cần biết đối tượng cụ thể đó là gì. Điều này giúp mã nguồn linh hoạt hơn và dễ dàng mở rộng.
 5. Quản Lý Dự Án Tốt Hơn: Hướng đối tượng giúp phân chia dự án thành các đối tượng nhỏ hơn, giúp quản lý dự án dễ dàng hơn và tạo ra mã nguồn dễ bảo trì.
 6. Mô Hình Hóa Thế Giới Thực: Hướng đối tượng cho phép bạn mô hình hóa các đối tượng và mối quan hệ giữa chúng trong thế giới thực, giúp bạn hiểu và giải quyết vấn đề một cách logic hơn.
 7. Phát Triển Song Song: Hướng đối tượng hỗ trợ việc phát triển song song, vì bạn có thể làm việc trên các lớp độc lập mà không ảnh hưởng đến nhau.

Kết Luận:

Hướng đối tượng không chỉ là một phương pháp lập trình, mà còn là một triết lý quản lý và tổ chức mã nguồn. Từ việc tổ chức mã nguồn, tái sử dụng, bảo trì dễ dàng đến việc mô hình hóa thế giới thực, hướng đối tượng đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển phần mềm chất lượng và hiệu quả.

Hướng đối tượng là gì và tại sao nó quan trọng?
Hướng đối tượng là gì và tại sao nó quan trọng?

II. Sự khác biệt giữa class và object trong C++?

Trong lập trình C++, “class” và “object” là hai khái niệm cơ bản và quan trọng trong hướng đối tượng. Mặc dù chúng liên quan đến nhau, nhưng có sự khác biệt rõ ràng về cách hoạt động và ứng dụng. Dưới đây là sự khác biệt cụ thể giữa class và object trong C++.

1. Class là gì?

 • Là một mẫu, một khuôn mẫu mà từ đó bạn có thể tạo ra các đối tượng. Class xác định các thuộc tính (dữ liệu) và phương thức (hành vi) chung mà các đối tượng sẽ thừa kế.
 • Class không tạo ra bộ nhớ khi được khai báo; nó chỉ là một “kế hoạch” cho cách tạo ra đối tượng.

2. Object là gì?

 • Là một thực thể cụ thể được tạo ra từ một class. Đối tượng có dữ liệu và hành vi cụ thể được xác định trong class.
 • Để tạo đối tượng, bạn cần phải cấp phát bộ nhớ và khởi tạo nó dựa trên class.

3. Tính Chất:

 • Class: Là một khung mẫu hoặc mô tả chung cho các đối tượng. Nó chứa các thuộc tính (biến thành viên) và phương thức (hàm thành viên).
  Object: Là một thực thể cụ thể được tạo ra từ class. Nó chứa dữ liệu (thuộc tính) và thực hiện các hành động (phương thức).

4. Khai Báo:

 • Class: Được khai báo bằng từ khóa “class” và chứa các thành phần như thuộc tính và phương thức. Ví dụ: class MyClass { … };
 • Object: Được khai báo bằng cách sử dụng tên class và toán tử . hoặc -> để truy cập thành viên của đối tượng. Ví dụ: MyClass obj;

5. Mục Đích:

 • Class: Dùng để định nghĩa cấu trúc và chức năng chung cho các đối tượng tương tự.
 • Object: Được sử dụng để thực hiện các hoạt động cụ thể và lưu trữ dữ liệu riêng biệt cho mỗi thực thể.

6. Mối Quan Hệ:

 • Class: Là một khái niệm trừu tượng và chỉ xác định cấu trúc chung.
 • Object: Là một thực thể cụ thể của class, mang theo cả thông tin và hành vi cụ thể.

7. Ví Dụ:

 • Ví dụ về class:
class Animal {
public:
  string name;
  void eat() {
    cout << name << " is eating." << endl;
  }
};
 • Ví dụ về object:
int main() {
  Animal cat;
  cat.name = "Cat";
  cat.eat();
  return 0;
}

Kết Luận:

Class và object là hai khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng trong C++. Class là một khuôn mẫu mô tả thuộc tính và hành vi chung, trong khi object là một thực thể cụ thể được tạo ra từ class và mang theo dữ liệu và hành vi riêng. Hiểu rõ sự khác biệt giữa chúng giúp bạn xây dựng các chương trình mạnh mẽ và có cấu trúc hơn.

Sự khác biệt giữa class và object trong C++?
Sự khác biệt giữa class và object trong C++?

III. Kế thừa (inheritance) và đa kế thừa (multiple inheritance) trong C++?

Trong lập trình hướng đối tượng, kế thừa và đa kế thừa là hai khái niệm quan trọng giúp bạn tái sử dụng mã nguồn và xây dựng các hệ thống phức tạp. Tuy nhiên, chúng có sự khác biệt rõ ràng về cách hoạt động và cách sử dụng. Dưới đây là sự hiểu biết chi tiết về kế thừa và đa kế thừa trong C++.

Kế Thừa trong C++:

 • Kế Thừa: Là khái niệm cho phép một lớp (lớp con) kế thừa các thuộc tính và phương thức của một lớp khác (lớp cha). Lớp con có thể mở rộng và sửa đổi hoặc bổ sung các thuộc tính và phương thức.
 • Lớp Cha và Lớp Con: Lớp cha là lớp cung cấp cấu trúc cơ bản, và lớp con là lớp thừa kế và mở rộng cấu trúc đó.

Ưu Điểm:

 • Tái Sử Dụng Mã Nguồn: Kế thừa cho phép tái sử dụng mã nguồn từ lớp cha, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.
 • Tính Mô-đun Hóa: Kế thừa giúp chia chương trình thành các mô-đun độc lập, giúp quản lý và bảo trì dễ dàng hơn.

Đa Kế Thừa trong C++:

 • Đa Kế Thừa: Là khái niệm cho phép một lớp con kế thừa từ nhiều lớp cha. Điều này có nghĩa rằng lớp con sẽ có các thuộc tính và phương thức của tất cả các lớp cha.
 • Xung Đột Đa Kế Thừa: Khi một lớp con kế thừa từ nhiều lớp cha và có các phương thức trùng tên, xảy ra xung đột đa kế thừa. Điều này có thể gây khó khăn trong việc quản lý và hiểu mã nguồn.

Ưu Điểm:

 • Tái Sử Dụng Mã Nguồn Nhiều Hơn: Đa kế thừa cho phép bạn lấy mã nguồn từ nhiều nguồn khác nhau, tăng khả năng tái sử dụng.
 • Tạo Ra Các Lớp Phức Tạp: Đa kế thừa cho phép bạn tạo ra các lớp phức tạp có thể thực hiện nhiều chức năng từ nhiều nguồn khác nhau.

Nhược Điểm:

 • Xung Đột Phương Thức: Xung đột đa kế thừa có thể gây khó khăn trong việc quản lý mã nguồn và phân biệt rõ ràng giữa các phương thức cùng tên.
 • Phức Tạp Hóa Mã Nguồn: Đa kế thừa có thể dẫn đến mã nguồn phức tạp và khó hiểu hơn, đặc biệt khi có nhiều cấp kế thừa.

Sử Dụng Hiệu Quả Kế Thừa và Đa Kế Thừa:

 • Kế Thừa: Sử dụng kế thừa khi bạn muốn tạo ra một lớp con có các đặc điểm chung với lớp cha nhưng cần bổ sung hoặc thay đổi một số phần.
 • Đa Kế Thừa: Sử dụng đa kế thừa khi bạn thực sự cần sự kết hợp của các đặc điểm từ nhiều lớp khác nhau và có khả năng xử lý xung đột đa kế thừa.

Kết Luận:

Kế thừa và đa kế thừa là các khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng trong C++. Kế thừa cho phép tái sử dụng mã nguồn và tạo ra các lớp con từ lớp cha, trong khi đa kế thừa cho phép kết hợp các đặc điểm từ nhiều lớp khác nhau. Sử dụng hiệu quả kế thừa và đa kế thừa có thể giúp bạn xây dựng mã nguồn có cấu trúc và mạnh mẽ hơn.

Kế thừa (inheritance) và đa kế thừa (multiple inheritance) trong C++?
Kế thừa (inheritance) và đa kế thừa (multiple inheritance) trong C++?

IV. Làm thế nào để tránh xung đột tên khi kế thừa đa cấp?

Trong lập trình hướng đối tượng, kế thừa đa cấp có thể đem lại hiệu quả và sự tái sử dụng mã nguồn tốt. Tuy nhiên, một trong những thách thức của đa kế thừa là xung đột tên, khi một lớp con kế thừa từ nhiều lớp cha và có các phương thức trùng tên. Dưới đây là một số cách để tránh xung đột tên khi sử dụng kế thừa đa cấp trong lập trình hướng đối tượng.

1. Sử Dụng Không Gian Tên (Namespace):

Sử dụng khái niệm “namespace” để đặt tên các lớp con trong các không gian tên riêng biệt. Điều này giúp xác định rõ nguồn gốc của từng lớp và tránh xung đột tên. Ví dụ:

namespace A {
  class Parent { ... };
}

namespace B {
  class Parent { ... };
}

class Child : public A::Parent, public B::Parent { ... };

2. Đổi Tên Phương Thức:

Nếu có xung đột tên giữa các phương thức khi kế thừa từ nhiều lớp, bạn có thể đổi tên phương thức để tạo sự rõ ràng và tránh xung đột. Ví dụ:

class Parent1 {
public:
  void commonMethod() { ... }
};

class Parent2 {
public:
  void commonMethod() { ... }
};

class Child : public Parent1, public Parent2 {
public:
  void parent1Method() { Parent1::commonMethod(); }
  void parent2Method() { Parent2::commonMethod(); }
};

3. Sử Dụng Virtual Inheritance:

Sử dụng kỹ thuật “virtual inheritance” để chỉ định rằng chỉ có một phiên bản của lớp cha được thực sự kế thừa, ngay cả khi có nhiều đường kế thừa. Điều này giúp tránh xung đột tên. Ví dụ:

class Parent {
public:
  void commonMethod() { ... }
};

class Child1 : public virtual Parent { ... };
class Child2 : public virtual Parent { ... };

class GrandChild : public Child1, public Child2 { ... };

4. Sử Dụng Tên Đầy Đủ (Fully Qualified Name):

Sử dụng tên đầy đủ của lớp hoặc phương thức để chỉ định rõ nguồn gốc khi gặp xung đột. Điều này giúp tránh sự nhầm lẫn và xác định rõ mục tiêu của bạn. Ví dụ:

class Parent {
public:
  void commonMethod() { ... }
};

class Child : public Parent {
public:
  void childMethod() { Parent::commonMethod(); }
};

5. Sử Dụng Composition Thay Vì Kế Thừa:

Trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng composition thay vì kế thừa để tránh xung đột tên hoặc các vấn đề khác. Composition là việc tạo các đối tượng bên trong một lớp khác mà không sử dụng kế thừa. Điều này giúp tách biệt và rõ ràng hơn.

Kết Luận:

Kế thừa đa cấp có thể mang lại nhiều lợi ích trong lập trình hướng đối tượng, nhưng cũng đặt ra thách thức về xung đột tên. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật như sử dụng khái niệm không gian tên, đổi tên phương thức, virtual inheritance, tên đầy đủ, hoặc composition, bạn có thể tránh xung đột tên và duy trì sự rõ ràng và dễ hiểu trong mã nguồn của mình.

Làm thế nào để tránh xung đột tên khi kế thừa đa cấp?
Làm thế nào để tránh xung đột tên khi kế thừa đa cấp?

V. Đa hình (polymorphism) là gì và tại sao nó hữu ích?

Trong lập trình hướng đối tượng, đa hình (polymorphism) là một khái niệm quan trọng giúp mã nguồn trở nên linh hoạt, dễ bảo trì và có khả năng mở rộng. Đa hình cho phép các đối tượng cùng loại có thể thực hiện các hành động khác nhau theo ngữ cảnh, giúp tối ưu hóa sự tương tác giữa các phần của chương trình. Dưới đây là sự hiểu biết về đa hình và tầm quan trọng của nó trong lập trình hướng đối tượng.

Đa Hình Là Gì?

 • Đa Hình: Là khái niệm cho phép các đối tượng của các lớp con có thể được xử lý như các đối tượng của lớp cha chung. Điều này có nghĩa rằng các đối tượng cùng loại có thể thực hiện các phương thức khác nhau tùy thuộc vào lớp của chúng.
 • Phương Thức Đa Hình (Polymorphic Method): Đây là một phương thức có thể có các hiện thực khác nhau trong các lớp con của cùng một lớp cha. Các phương thức này có cùng tên nhưng có thể có hành vi khác nhau.

Lợi Ích Quan Trọng của Đa Hình:

 1. Mã Ngắn Gọn và Dễ Bảo Trì: Đa hình giúp bạn viết mã nguồn ngắn gọn và dễ bảo trì hơn. Thay vì viết các phương thức riêng biệt cho từng lớp con, bạn có thể tận dụng phương thức của lớp cha và chỉ định hành vi cụ thể cho từng lớp con.
 2. Tái Sử Dụng Mã Nguồn: Đa hình tạo ra tính tái sử dụng mã nguồn, giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Bạn chỉ cần viết một phương thức ở lớp cha và các lớp con có thể sử dụng lại phương thức đó.
 3. Mở Rộng Dễ Dàng: Khi bạn cần thêm các lớp con mới hoặc mở rộng chức năng của chương trình, đa hình giúp bạn thêm lớp mới mà không cần thay đổi sâu vào cấu trúc hiện có.
 4. Tính Linh Hoạt và Đồng Nhất: Các đối tượng cùng loại có thể thực hiện các hành động khác nhau tùy thuộc vào lớp của chúng. Điều này giúp tạo ra tính linh hoạt và đồng nhất trong mã nguồn.
 5. Phát Triển Độc Lập: Đa hình cho phép bạn phát triển các lớp con độc lập với nhau. Bạn có thể tập trung vào việc phát triển từng lớp con mà không cần lo lắng về tương tác với lớp khác.
 6. Mô Hình Hóa Thế Giới Thực: Đa hình giúp bạn mô hình hóa thế giới thực trong mã nguồn. Ví dụ, trong một ứng dụng quản lý thú vật, các loại thú khác nhau có thể thừa kế từ lớp Animal và thực hiện các hành động riêng.

Kết Luận:

Đa hình là một khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng, mang lại nhiều lợi ích quan trọng như mã ngắn gọn, tái sử dụng mã nguồn, tính linh hoạt, và khả năng mở rộng dễ dàng. Bằng cách sử dụng đa hình, bạn có thể tạo ra mã nguồn hiệu quả và dễ bảo trì, đồng thời giúp mô hình hóa thế giới thực trong chương trình của mình.

Đa hình (polymorphism) là gì và tại sao nó hữu ích?
Đa hình (polymorphism) là gì và tại sao nó hữu ích?

0 / 5 - (0 Đánh Giá)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.