Math Trong C++

Math Trong C++

C++ Math

C ++ có nhiều chức năng cho phép bạn thực hiện các nhiệm vụ toán học trên các con số.

Max and min

Hàm max (x, y) có thể được sử dụng để tìm giá trị cao nhất của x và y:

Example

cout << max(5, 10);

Và hàm min (x, y) có thể được sử dụng để tìm giá trị thấp nhất của x và y:

Example

cout << min(5, 10);

C++ <cmath> Header

Các hàm khác, chẳng hạn như sqrt (căn bậc hai), round (làm tròn một số) và log (logarit tự nhiên), có thể được tìm thấy trong tệp tiêu đề <cmath>:

Example

// Include the cmath library
#include <cmath>

cout << sqrt(64);
cout << round(2.6);
cout << log(2);

 

0 / 5 - (0 Đánh Giá)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.