Tham Chiếu Trong C++

References Trong C++

Tạo Tham Chiếu

Một biến tham chiếu là một “tham chiếu” đến một biến hiện có và nó được tạo bằng toán tử &:

string food = "Pizza";  // food variable
string &meal = food;    // reference to food

Bây giờ, chúng ta có thể sử dụng tên biến food hoặc tên meal bữa ăn để tham chiếu đến biếnfood:

Example

string food = "Pizza";
string &meal = food;

cout << food << "\n";  // Outputs Pizza
cout << meal << "\n";  // Outputs Pizza

Memory Address

Trong ví dụ ở trang trước, toán tử & được sử dụng để tạo một biến tham chiếu. Nhưng nó cũng có thể được sử dụng để lấy địa chỉ bộ nhớ của một biến; là vị trí lưu trữ biến trên máy tính.

Khi một biến được tạo trong C ++, một địa chỉ bộ nhớ sẽ được gán cho biến đó. Và khi chúng ta gán một giá trị cho biến, nó sẽ được lưu trong địa chỉ vùng nhớ này.

Để truy cập nó, hãy sử dụng toán tử & và kết quả sẽ đại diện cho nơi lưu trữ biến:

Example

string food = "Pizza";

cout << &food; // Outputs 0x6dfed4

Lưu ý: Địa chỉ bộ nhớ ở dạng thập lục phân (0x ..). Lưu ý rằng bạn có thể không nhận được kết quả tương tự trong chương trình của mình.

Và tại sao nó lại hữu ích khi biết địa chỉ bộ nhớ?

Tài liệu tham khảo và Con trỏ (mà bạn sẽ tìm hiểu trong chương tiếp theo) rất quan trọng trong C ++, vì chúng cung cấp cho bạn khả năng thao tác dữ liệu trong bộ nhớ của máy tính – có thể giảm mã và cải thiện hiệu suất.

Hai tính năng này là một trong những điều làm cho C ++ nổi bật hơn so với các ngôn ngữ lập trình khác, như Python và Java.

 

0 / 5 - (0 Đánh Giá)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.