Strcmp Trong C++

Strcmp Trong C++

String là 1 một mảng các ký tự được viết liền nhau, trong lập trình thường sử dụng rất nhiều để lưu chuỗi kí tự. Để thao tác với chuỗi có rất nhiều hàm và thư viện string.h hỗ trợ nhiều hàm hữu ích để xử lý chuỗi và hàm hỗ trợ xử lý mảng nhị phân. Bài viết này đề cập tới strcmp trong C++ và sử dụng hàm strcmp trong thư viện string.h hỗ trợ xử lý chuỗi.

I. Strcmp Trong C++ Là Gì

Hàm strcmp() trong C

Hàm int strcmp(const char *str1, const char *str2) so sánh chuỗi được trỏ đến bởi sr1 với chuỗi được trỏ đến bởi srt2.

Khai báo hàm strcmp() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho strcmp() trong C:

int strcmp(const char *str1, const char *str2)

Tham số

str1 — Đây là chuỗi thứ nhất để được so sánh.

str2 — Đây là chuỗi thứ hai để được so sánh.

Trả về giá trị

Hàm này trả về các giá trị như sau:

Nếu giá trị trả về < 0 thì hàm này chỉ rằng str1 là ngắn hơn str2.

Nếu giá trị trả về > 0 thì hàm này chỉ rằng str2 là ngắn hơn str1.

Nếu giá trị trả về = 0 thì hàm này chỉ rằng str1 là bằng str2.

Strcmp Trong C++ Là Gì
Strcmp Trong C++ Là Gì

II. Cú Pháp Hàm Strcmp Trong C+

Hàm strcmp() được dùng để so sánh hai chuỗi, việc so sánh được thực hiện về mặt từ vựng.

Cú pháp:

int strcmp( const char* lhs, const char* rhs );

Trong đó:

 • lhs và rhs là hai chuỗi cần so sánh.

Hàm sẽ trả về 1 trong những trường hợp sau:

 • Giá trị dương giả dụ ký tự khác biệt đầu tiên trong lhs lớn hơn ký tự tương ứng trong rhs.
 • Giá trị âm trường hợp ký tự khác biệt trước tiên trong lhs nhỏ hơn ký tự tương ứng trong rhs.
 • Giá trị 0 giả dụ hai chuỗi bằng nhau về mặt từ vựng.
Cú Pháp Hàm Strcmp Trong C+
Cú Pháp Hàm Strcmp Trong C+

III. Cách Dùng Strcmp Trong C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm memchr() trong C++.

Cụ thể mình sẽ khai báo hai chuỗi với hai nội dung khác nhau. Sau đó gọi hàm strcmp() để so sánh và thông báo ra màn hình.

#include <iostream>

#include <cstring>

using namespace std;

int main() {
 //khai báo hai biến lhs và rhs với hai nội dung cần so sánh
 char lhs[] = "Armstrong";
 char rhs[] = "Army";
 int result;
 //sử dụng hàm strcmp để so sánh hai chuỗi rồi gán kết quả cho biến result
 //*lưu ý: hàm strcmp sẽ trả về một số
 result = strcmp(lhs, rhs);
 //nếu hàm trả về số khác không tức là hai chuỗi khác nhau
 if (result != 0)
  cout << lhs << " và " << rhs << " khác nhau";
 //nếu hàm trả về = 0 thì hai chuỗi giống nhau
 else
  cout << lhs << " và " << rhs << " giống nhau";
 cout << endl << endl;
 //tương tự như vậy thử so sánh hai chuỗi giống nhau nhé
 result = strcmp(lhs, lhs);
 if (result != 0)
  cout << lhs << " và " << lhs << " khác nhau";
 else
  cout << lhs << " và " << lhs << " giống nhau";

 cout << "\n-------------------------------\n";
 cout << "Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

 

Kết quả:

Cách Dùng Strcmp Trong C++
Cách Dùng Strcmp Trong C++

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strcmp() trong C / C++. Đây là 1 hàm được dùng khá đa dạng trong những bài tâp về string, vì thế hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

IV. Bài Tập So Sánh 2 Chuỗi Trong C++

+ Hàm strcmp trong string.h

Khi so sánh 2 số trong C thì ta có 1 số phép toán làm vô cùng đơn giản <, >, >=, <=, ==, !=, ngoài ra để so sánh chuỗi thì chúng ta không thể sử dụng những phép toán đó mà bắt buộc phải dùng hàm strcmp nằm trong thư viện string.h.

Hàm strcmp so sánh chuỗi s1 và chuỗi s2 và cho ta kết quả:

 • 1 Nếu s1 lớn hơn s2
 • 0 Nếu s1 giống s2
 • -1 Nếu s1 nhỏ hơn s2

Lưu ý: Trong Linux, hàm này trả về giá trị âm, dương, 0 (là khoảng cách giữa 2 ký tự khác nhau tương ứng trong s1, s2).

Ví dụ chương trình sau:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
int main()
{
  char s1[20];
  char s2[20];        
 
  do
  {
    printf("Enter s1: ");
    gets(s1);
    printf("Enter s2: ");
    gets(s2);
 
    int x = strcmp(s1, s2);
    printf("x = %d", x);
 
    if(x < 0) printf(" => %s < %s", s1, s2);
    if(x > 0) printf(" => %s > %s", s1, s2);
    if(x == 0)printf(" => %s = %s", s1, s2);
 
    printf("\n\n");
 
  } while ( strcmp(s1, s2) != 0);
 
  return 0;
}

Kết quả:

Enter s1: Hang
Enter s2: Ho
x = -1 => Hang < Ho

Enter s1: Hong
Enter s2: Hon
x = 1 => Hong > Hon

Enter s1: Hung
Enter s2: hung
x = -1 => Hung < hung

Enter s1: Quan
Enter s2: Quan
x = 0 => Quan = Quan

Nguyên tắc so sánh

Nguyên tắc so sánh 2 chuỗi đó là duyệt lần lượt 2 từng ký tự của 2 chuỗi. So sánh mã ACSII của 2 ký tự đó, mã ký tự nào lớn hơn tức là chuỗi lớn hơn và ngừng so sánh. Nếu một chuỗi nào hết ký tự để so sanh trước thì chuỗi đó bé hơn.

s1	s2	Kết quả	Nguyên nhân
Hang	Ho	Hang < Ho	do a < o (97 < 111)
Hong	Hon	Hong > Hon	do s2 hết ký tự để so sánh
Hung	hung	Hung < hung	do H < h (72 < 104)
Quan	Quan	Quan = Quan	2 chuỗi giống nhau hoàn toàn
Bài Tập So Sánh 2 Chuỗi Trong C++
Bài Tập So Sánh 2 Chuỗi Trong C++

0 / 5 - (0 Đánh Giá)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.