Tìm số nhỏ nhất lớn hơn có cùng số chữ số (C++, Java, Python)

124 lượt xem Đề Thi HSG

Đề Bài: Cho một số n, tìm số nhỏ nhất có cùng tập hợp chữ số với n và lớn hơn n. Nếu n là số lớn nhất có cùng số chữ số, thì in ra “not possible”.

Ví dụ:

Input: n = "218765"
Output: "251678"

Input: n = "1234"
Output: "1243"

Input: n = "4321"
Output: "Not Possible"

Input: n = "534976"
Output: "536479"

Trích: Đề Thi HSG Thành Phố HCM 2008 – 2009

Lời Giải:

Sau đây là thuật toán:

 • Nếu tất cả các chữ số được sắp xếp theo thứ tự giảm dần, thì kết quả luôn là “Not possible”. Ví dụ: 4321.
 • Nếu tất cả các chữ số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, thì chúng ta cần hoán đổi hai chữ số cuối cùng. Ví dụ: 1234.
 • Đối với các trường hợp khác, chúng ta cần xử lý số nhỏ nhất bên phải
// C++ program to find the smallest number which greater than a given number 
// and has same set of digits as given number 
#include <iostream> 
#include <cstring> 
#include <algorithm> 
using namespace std; 

// Utility function to swap two digits 
void swap(char *a, char *b) 
{ 
  char temp = *a; 
  *a = *b; 
  *b = temp; 
} 

// Given a number as a char array number[], this function finds the 
// next greater number. It modifies the same array to store the result 
void findNext(char number[], int n) 
{ 
  int i, j; 

  // I) Start from the right most digit and find the first digit that is 
  // smaller than the digit next to it. 
  for (i = n-1; i > 0; i--) 
   if (number[i] > number[i-1]) 
   break; 

  // If no such digit is found, then all digits are in descending order 
  // means there cannot be a greater number with same set of digits 
  if (i==0) 
  { 
   cout << "Next number is not possible"; 
   return; 
  } 

  // II) Find the smallest digit on right side of (i-1)'th digit that is 
  // greater than number[i-1] 
  int x = number[i-1], smallest = i; 
  for (j = i+1; j < n; j++) 
   if (number[j] > x && number[j] < number[smallest]) 
     smallest = j; 

  // III) Swap the above found smallest digit with number[i-1] 
  swap(&number[smallest], &number[i-1]); 

  // IV) Sort the digits after (i-1) in ascending order 
  sort(number + i, number + n); 

  cout << "Next number with same set of digits is " << number; 

  return; 
} 

// Driver program to test above function 
int main() 
{ 
  char digits[] = "534976"; 
  int n = strlen(digits); 
  findNext(digits, n); 
  return 0; 
} 

 

// Java program to find next greater 
// number with same set of digits. 
import java.util.Arrays; 

public class nextGreater 
{ 
  // Utility function to swap two digit 
  static void swap(char ar[], int i, int j) 
  { 
   char temp = ar[i]; 
   ar[i] = ar[j]; 
   ar[j] = temp; 
  } 

  // Given a number as a char array number[], 
  // this function finds the next greater number. 
  // It modifies the same array to store the result 
  static void findNext(char ar[], int n) 
  { 
   int i; 
   
   // I) Start from the right most digit 
   // and find the first digit that is smaller 
   // than the digit next to it. 
   for (i = n - 1; i > 0; i--) 
   { 
     if (ar[i] > ar[i - 1]) { 
      break; 
     } 
   } 
   
   // If no such digit is found, then all 
   // digits are in descending order means 
   // there cannot be a greater number with 
   // same set of digits 
   if (i == 0) 
   { 
     System.out.println("Not possible"); 
   } 
   else
   { 
     int x = ar[i - 1], min = i; 
     
     // II) Find the smallest digit on right 
     // side of (i-1)'th digit that is greater 
     // than number[i-1] 
     for (int j = i + 1; j < n; j++) 
     { 
      if (ar[j] > x && ar[j] < ar[min]) 
      { 
        min = j; 
      } 
     } 

     // III) Swap the above found smallest 
     // digit with number[i-1] 
     swap(ar, i - 1, min); 

     // IV) Sort the digits after (i-1) 
     // in ascending order 
     Arrays.sort(ar, i, n); 
     System.out.print("Next number with same" + 
              " set of digits is "); 
     for (i = 0; i < n; i++) 
      System.out.print(ar[i]); 
   } 
  } 

  public static void main(String[] args) 
  { 
   char digits[] = { '5','3','4','9','7','6' }; 
   int n = digits.length; 
   findNext(digits, n); 
  } 
} 
# Python program to find the smallest number which 
# is greater than a given no. has same set of 
# digits as given number 

# Given number as int array, this function finds the 
# greatest number and returns the number as integer 
def findNext(number,n): 
  
  # Start from the right most digit and find the first 
  # digit that is smaller than the digit next to it 
  for i in range(n-1,0,-1): 
   if number[i] > number[i-1]: 
     break
     
  # If no such digit found,then all numbers are in 
  # descending order, no greater number is possible 
  if i == 1 and number[i] <= number[i-1]: 
   print ("Next number not possible") 
   return
   
  # Find the smallest digit on the right side of 
  # (i-1)'th digit that is greater than number[i-1] 
  x = number[i-1] 
  smallest = i 
  for j in range(i+1,n): 
   if number[j] > x and number[j] < number[smallest]: 
     smallest = j 
   
  # Swapping the above found smallest digit with (i-1)'th 
  number[smallest],number[i-1] = number[i-1], number[smallest] 
  
  # X is the final number, in integer datatype 
  x = 0
  # Converting list upto i-1 into number 
  for j in range(i): 
   x = x * 10 + number[j] 
  
  # Sort the digits after i-1 in ascending order 
  number = sorted(number[i:]) 
  # converting the remaining sorted digits into number 
  for j in range(n-i): 
   x = x * 10 + number[j] 
  
  print ("Next number with set of digits is",x) 


# Driver Program to test above function 
digits = "534976"		

# converting into integer array, 
# number becomes [5,3,4,9,7,6] 
number = list(map(int ,digits)) 
findNext(number, len(digits)) 

# This code is contributed by Harshit Agrawal 

 

 

0 / 5 - (0 Đánh Giá)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.