Vòng Lặp While Trong C++

123 lượt xem Lập Trình C/C++
While Loop Trong C++

I. Vòng Lặp While Trong C++

1/ Vòng Lặp Trong C ++

Các vòng lặp có thể thực thi một khối mã miễn là đạt được một điều kiện cụ thể.

Vòng lặp rất tiện dụng vì chúng tiết kiệm thời gian, giảm lỗi và giúp mã dễ đọc hơn.

2/ Vòng Lặp While Trong C++

Vòng lặp while lặp lại qua một khối mã miễn là điều kiện được chỉ định là đúng:

Syntax

while (condition) {
  // code block to be executed
}

Trong ví dụ bên dưới, mã trong vòng lặp sẽ chạy đi chạy lại, miễn là một biến (i) nhỏ hơn 5:

Example

int i = 0;
while (i < 5) {
  cout << i << "\n";
  i++;
}

Lưu ý: Đừng quên tăng biến được sử dụng trong điều kiện, nếu không vòng lặp sẽ không bao giờ kết thúc!

II. Vòng Lặp Do/While Trong C++

Vòng Lặp Do / While

Vòng lặp do / while là một biến thể của vòng lặp while. Vòng lặp này sẽ thực thi khối mã một lần, trước khi kiểm tra xem điều kiện có đúng không, sau đó nó sẽ lặp lại vòng lặp miễn là điều kiện là đúng.

Syntax

do {
  // code block to be executed
}
while (condition);

Ví dụ dưới đây sử dụng vòng lặp do / while. Vòng lặp sẽ luôn được thực thi ít nhất một lần, ngay cả khi điều kiện là sai, vì khối mã được thực thi trước khi điều kiện được kiểm tra:

Example

int i = 0;
do {
  cout << i << "\n";
  i++;
}
while (i < 5);

Đừng quên tăng biến được sử dụng trong điều kiện, nếu không vòng lặp sẽ không bao giờ kết thúc!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.