Break and Continue Trong C++

Break and Continue Trong C++

C++ Break

Bạn đã thấy câu lệnh break được sử dụng trong chương trước của hướng dẫn này. Nó được sử dụng để “nhảy ra” của một câu lệnh switch.

Câu lệnh break cũng có thể được sử dụng để nhảy ra khỏi vòng lặp.

Ví dụ này nhảy ra khỏi vòng lặp khi i bằng 4:

Example

for (int i = 0; i < 10; i++) {
 if (i == 4) {
  break;
 }
 cout << i << "\n";
}

C++ Continue

Câu lệnh continue ngắt một lần lặp (trong vòng lặp), nếu một điều kiện cụ thể xảy ra và tiếp tục với lần lặp tiếp theo trong vòng lặp.

Ví dụ này bỏ qua giá trị của 4:

Example

for (int i = 0; i < 10; i++) {
 if (i == 4) {
  continue;
 }
 cout << i << "\n";
}

Break and Continue in While Loop

Bạn cũng có thể sử dụng break và continue trong vòng lặp while:

Break Example

int i = 0;
while (i < 10) {
 cout << i << "\n";
 i++;
 if (i == 4) {
  break;
 }
}

Continue Example

int i = 0;
while (i < 10) {
 if (i == 4) {
  i++;
  continue;
 }
 cout << i << "\n";
 i++;
}

Bài Tập C ++

Kiểm tra bản thân với các bài tập

Bài Tập

Dừng vòng lặp nếu i là 5:

for (int i = 0; i < 10; i++) {
 if (i == 5) {  
  
;
 }
 cout << i << "\n";
}

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hotline: 0984.876.750
Chat Facebook
Gọi điện ngay