Cấp Phát Con Trỏ 2 Chiều Trong C++

Để cấp phát động một con trỏ cấp 2 trong C++, bạn có thể sử dụng toán tử new để cấp phát bộ nhớ động cho một con trỏ đến một con trỏ khác.

Ví dụ, đoạn code sau cấp phát động một con trỏ cấp 2 có kích thước 3×3:

int** ptr = new int*[3];
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    ptr[i] = new int[3];
}

Trong đoạn code này, đầu tiên ta cấp phát một con trỏ cấp 1 có kích thước 3 bằng toán tử new. Sau đó, ta sử dụng vòng lặp for để cấp phát một mảng một chiều với kích thước 3 cho mỗi phần tử của con trỏ cấp 1. Như vậy, ta đã cấp phát thành công một con trỏ cấp 2 có kích thước 3×3.

Khi không còn sử dụng đến con trỏ này nữa, bạn nên giải phóng bộ nhớ động đã được cấp phát bằng cách sử dụng toán tử delete. Ví dụ:

for (int i = 0; i < 3; i++) {
    delete[] ptr[i];
}
delete[] ptr;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.