Câu Hỏi Phỏng Vấn C++ [Tổng Hợp 1000 Câu Hỏi]

phong-van-lap-trinh-c++

Các câu hỏi phỏng vấn C ++ được giải quyết trong phần này bao gồm các nguyên tắc cơ bản của ngôn ngữ C ++ , một khía cạnh được biết đến một cách bắt buộc.

Hiện tại, đối tác của Techacademy đang cần tuyển gấp lập trình viên & Tester tại HÀ NỘI, ứng viên apply vui lòng gửi email về địa chỉ: VietNamHRTech@gmail.com

 • C++ (700$ – 2200$): 1 năm kinh nghiệm trở lên, tiếng anh đọc hiểu, giao tiếp được là lợi thế
 • Lập trình viên lương (1000 – 2000$): 2 năm kinh nghiệm trở lên, thông thạo từ 2 ngôn ngữ trở lên
 • Manul Tester(700 – 2000$): 2 năm kinh nghiệm trở lên, tiếng anh giao tiếp tốt, tốt nghiệp IT hoặc liên quan IT
 • Automation Tester(1000 – 2000$): 2 năm kinh nghiệm trở lên, tiếng nhật là lợi thế, tốt nghiệp IT hoặc liên quan IT
 • Leader(2000 – 3500$): 6 năm kinh nghiệm trở lên, tiếng nhật N3.

Danh Mục Bài Viết

1. Sự khác biệt giữa C và C ++ là gì?

 • C là ngôn ngữ hướng thủ tục (POP), trong khi C++ là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.
 • C chỉ hỗ trợ con trỏ trong khi C++ hỗ trợ cả con trỏ và tham chiếu.
 • C không cho phép bạn sử dụng tính năng nạp chồng hàm trong khi C++ cho phép bạn sử dụng tính năng nạp chồng hàm.
 • C hỗ trợ các kiểu dữ liệu tích hợp trong khi C++ hỗ trợ các kiểu dữ liệu cài sẵn cũng như do người dùng định nghĩa.
 • Ngôn ngữ C tuân theo phương pháp lập trình từ trên xuống trong khi C++ theo phương pháp lập trình từ dưới lên.
 • C scanf và printf được sử dụng cho đầu vào và đầu ra tiêu chuẩn trong khi trong C++, cin và cout được cung cấp cho các hoạt động đầu vào và đầu ra tiêu chuẩn.

2. Lớp và đối tượng trong C ++ là gì?

Một lớp giống như một bản thiết kế của một đối tượng. Nó là một kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa với các thành viên dữ liệu và các hàm thành viên và được định nghĩa với lớp từ khóa.

Bạn định nghĩa các đối tượng như một thể hiện của một lớp. Khi nó tạo đối tượng, nó có thể hoạt động trên cả thành viên dữ liệu và các hàm thành viên.

3. Phạm vi truy cập trong C++ là gì ?

Bạn sử dụng công cụ sửa đổi quyền truy cập để xác định khả năng truy cập cho các thành viên trong lớp. Nó định nghĩa cách truy cập các thành viên của lớp bên ngoài phạm vi lớp.

Có ba loại công cụ sửa đổi quyền truy cập:

 • public
 • private
 • protected

4. Sự khác biệt giữa toán tử bằng (==) và gán (=)?

Toán tử bằng với == kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau hay không. Nếu bằng nhau, thì nó đúng; nếu không, nó sẽ trả về false.

Toán tử gán = phân bổ giá trị của biểu thức bên phải cho toán hạng bên trái.

5. Sự khác biệt giữa vòng lặp while và vòng lặp do-while là gì?

 • Vòng lặp while kiểm tra điều kiện ở đầu vòng lặp và nếu điều kiện được thỏa mãn câu lệnh bên trong vòng lặp, được thực thi. Trong vòng lặp do-while, điều kiện được kiểm tra sau khi thực hiện tất cả các câu lệnh trong phần thân của vòng lặp.
 • Nếu điều kiện trong một vòng lặp while là sai thì không một câu lệnh nào trong vòng lặp được thực thi và nếu điều kiện trong vòng lặp ‘do-while’ là sai thì thân của vòng lặp được thực thi ít nhất một lần thì điều kiện được kiểm tra.

6. Kích thước của kiểu dữ liệu int là bao nhiêu?

A. 4 byte
B. 1 byte
C. 8 byte
D. 2 byte
Đáp Án: 4 byte, kiểu dữ liệu số nguyên là 4 byte.

7. Toán tử nào sau đây không thể được nạp chồng?
A. –
B. +
C. ?:
D. %

Đáp Án: Toán tử -?: Không thể được nạp chồng vì nó không thể về mặt cú pháp.

8. Function nào được sử dụng để trả về độ dài của chuỗi

A. Kích thước
B. Chiều dài
C. Cả kích thước và chiều dài

Đáp Án: Cả kích thước và chiều dài đều được sử dụng để trả về số ký tự trong chuỗi.

9. Giải thích về sự khác biệt giữa tiền tố() và hậu tố?

Trong tiền tố (++ i), đầu tiên, nó tăng giá trị và sau đó nó gán giá trị cho biểu thức.

Trong postfix (i ++), nó gán giá trị cho biểu thức và sau đó nó tăng giá trị của biến.

10. Có thể biên dịch một chương trình mà không có hàm main hay không ?

Có, bạn có thể biên dịch một chương trình mà không có hàm main , nhưng bạn không thể chạy hoặc thực thi chương trình vì hàm main () là điểm nhập, từ đó tất cả quá trình thực thi bắt đầu. Và không có điểm nhập, sau đó bạn có thể thực hiện chương trình.

11. std trong C ++ là gì?

A. std là một lớp tiêu chuẩn trong C ++
B. std là tiêu đề đọc tệp tiêu chuẩn
C. std là một tệp tiêu đề chuẩn
D. std là một không gian tên tiêu chuẩn
Đáp Án: std là không gian tên tiêu chuẩn trong C ++

12. Bốn kiểu dữ liệu khác nhau trong C ++ là gì?

 • Nguyên thủy / Cơ bản: Char, int, short, float, double, long, bool, v.v.
 • Bắt nguồn: Mảng, con trỏ, v.v.
 • Enumeration: Enum
 • Do người dùng xác định: Cấu trúc, lớp, v.v.

13. struct khác với class như thế nào?

Struct:

Các thành viên của nó được công khai theo mặc định.

Lớp:

Các thành viên của nó là riêng tư theo mặc định.

14. Tính đa hình trong C ++ là gì?

Thuật ngữ đa hình dùng để chỉ sự hiện diện của nhiều dạng. Tính đa hình thường xảy ra khi có một hệ thống phân cấp của các lớp được liên kết với nhau bằng cách kế thừa.

Tính đa hình của C ++ có nghĩa là tùy thuộc vào loại đối tượng gọi hàm, một hàm khác sẽ được thực thi.

15. So sánh thời gian biên dịch và thời gian chạy đa hình.

Tính đa hình thời gian biên dịch
Đa hình thời gian chạy
Phương thức sẽ được thực thi được biết tại thời điểm biên dịch. Và cuộc gọi được giải quyết bởi trình biên dịch.

Phương thức sẽ được thực thi được biết vào thời gian chạy. Trình biên dịch không giải quyết cuộc gọi.

Cung cấp khả năng thực thi nhanh hơn vì nó được biết trước tại thời điểm biên dịch.

Cung cấp khả năng thực thi chậm hơn vì nó được biết trước tại thời điểm chạy.

Đạt được do hoạt động hoặc quá tải chức năng.

Đạt được bằng cách ghi đè chức năng.

Hội thảo trên web về nghề nghiệp: Cách xây dựng hồ sơ xin việc thành công
Thứ Tư, ngày 9 tháng 11, 9 giờ tối theo giờ ISTĐĂNG KÝ NGAYHội thảo trên web về nghề nghiệp: Cách xây dựng hồ sơ xin việc thành công

16. Hàm tạo trong C ++ là gì?

Một hàm tạo là một kiểu đặc biệt của hàm thành viên giúp khởi tạo (initialise) đối tượng tự động khi nó được tạo. Trình biên dịch xác định một hàm thành viên là hàm tạo thông qua tên và kiểu trả về của nó. Hàm tạo có cùng tên với tên của lớp và nó không có bất kỳ kiểu trả về nào. Thêm vào đó, hàm tạo luôn luôn là public.

17. Hàm ảo là gì?

Một hàm thành viên trong lớp cơ sở được định nghĩa lại trong một lớp dẫn xuất là một hàm ảo. Nó được khai báo bằng từ khóa ảo. Nó đảm bảo rằng hàm chính xác được gọi cho một đối tượng, bất kể loại tham chiếu / con trỏ được sử dụng cho lệnh gọi hàm. Các hàm ảo chủ yếu được sử dụng cho tính đa hình thời gian chạy.

18. friend class and friend function là gì?

Giống như một hàm bạn bè, một lớp bạn bè có thể truy cập các biến cá nhân và được bảo vệ của kiểu mà nó được khai báo. Tất cả các hàm thành viên cho các lớp được chỉ định làm bạn bè cho một lớp khác là các hàm bạn cho lớp bạn.

Nút lớp {

riêng:

khóa int;

Nút * tiếp theo;

/ * Các thành viên khác của Node Class * /

// Bây giờ lớp LinkedList có thể

// truy cập các thành viên riêng tư của Node

lớp bạn LinkedList;

};

19. Ba loại phạm vi truy cập C ++ khác nhau là gì?

 • Public: Tất cả các chức năng thành viên và thành viên dữ liệu có thể truy cập bên ngoài lớp.
 • Protected: Tất cả các hàm thành viên và thành viên dữ liệu đều có thể truy cập được trong lớp và lớp dẫn xuất.
 • Private: Tất cả các chức năng thành viên và thành viên dữ liệu không thể được truy cập bên ngoài lớp.

20. Một trừu tượng trong C ++ là gì?

Trừu tượng có nghĩa là hiển thị các chi tiết cần thiết cho người dùng trong khi ẩn các chi tiết không liên quan hoặc cụ thể mà bạn không muốn hiển thị cho người dùng.

21. Hàm hủy trong C ++ là gì?

Hàm destructor (hàm hủy) là một loại hàm thành viên đặc biệt khác của class, được thực thi khi một đối tượng của class đó bị hủy. Trong khi các hàm constructors (hàm khởi tạo) được thiết kế để khởi tạo một class, thì các hàm destructors (hàm hủy) được thiết kế để hỗ trợ việc dọn dẹp bộ nhớ.

22. Có thể nạp chồng giải mã không? Đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn.

Không, điều đó là không thể vì hàm hủy không nhận đối số hoặc trả về bất kỳ thứ gì. Chỉ có một hàm hủy rỗng cho mỗi lớp. Nó phải có một danh sách tham số void.

23. Lớp trừu tượng là gì? Nó được sử dụng khi nào?

Một lớp trừu tượng là một lớp mà các đối tượng của nó không thể được tạo ra. Nó đóng vai trò là lớp cha cho các lớp dẫn xuất. Việc đặt một hàm thuần ảo trong lớp làm cho nó trở thành một lớp trừu tượng.

24. Bạn hiểu gì về thành viên tĩnh và hàm thành viên tĩnh?

Một biến trong một lớp được khai báo là tĩnh có không gian của nó được phân bổ cho thời gian tồn tại của chương trình. Bất kể số lượng đối tượng của lớp đó được tạo ra, chỉ có một bản sao duy nhất của thành viên tĩnh. Tất cả các đối tượng của lớp đó đều có thể truy cập cùng một thành viên tĩnh.

Một hàm thành viên tĩnh có thể được gọi ngay cả khi không có đối tượng lớp nào tồn tại. Nó được truy cập chỉ bằng tên lớp và toán tử phân giải phạm vi (: :).

Câu hỏi phỏng vấn C ++ cho Trung cấp
Bộ câu hỏi phỏng vấn C ++ này phức tạp và nâng cao hơn một chút và là bước chuẩn bị tiếp theo của bạn cho cuộc phỏng vấn C ++.

25. Khái niệm C ++ OOPs là gì?

Lập trình hướng đối tượng (OOP) là một kỹ thuật lập trình cho phép lập trình viên tạo ra các đối tượng trong code trừu tượng hóa các đối tượng.

Đối tượng

 • Một đối tượng bao gồm 2 thông tin: thuộc tính và phương thức.
 • Thuộc tính chính là những thông tin, đặc điểm của đối tượng. Ví dụ: con người có các đặc tính như mắt, mũi, tay, chân…
  Phương thức là những thao tác, hành động mà đối tượng đó có thể thực hiện. Ví dụ: một người sẽ có thể thực hiện hành động nói, đi, ăn, uống, . . .

Lớp

Một lớp là một kiểu dữ liệu bao gồm các thuộc tính và các phương thức được định nghĩa từ trước. Đây là sự trừu tượng hóa của đối tượng. Khác với kiểu dữ liệu thông thường, một lớp là một đơn vị (trừu tượng) bao gồm sự kết hợp giữa các phương thức và các thuộc tính. Hiểu nôm na hơn là các đối tượng có các đặc tính tương tự nhau được gom lại thành một lớp đối tượng.

26. Kiểu trả về void () được sử dụng khi nào?

Bạn sử dụng kiểu trả về void () khi bạn không muốn trả về bất kỳ giá trị nào. Nó chỉ định rằng hàm không trả về giá trị. Một hàm có kiểu trả về void hoàn thành nhiệm vụ của nó và sau đó trả lại điều khiển cho người gọi.

27. Gọi theo giá trị và gọi theo tham chiếu trong C ++ là gì?

Trong phương thức gọi theo giá trị, bạn chuyển các bản sao của các tham số thực tế cho các tham số chính thức của hàm. Điều này có nghĩa là nếu có bất kỳ thay đổi nào trong các giá trị bên trong hàm, thì thay đổi đó sẽ không ảnh hưởng đến các giá trị thực tế.

Trong phương thức gọi theo tham chiếu, tham chiếu hoặc địa chỉ của các tham số thực tế được gửi đến các tham số chính thức của hàm. Điều này có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào trong các giá trị bên trong hàm sẽ được phản ánh trong các giá trị thực tế.

28. Hàm inline là gì?

Một hàm nội tuyến khi được gọi sẽ mở rộng theo dòng. Khi bạn gọi hàm này, toàn bộ mã của hàm nội tuyến sẽ được chèn hoặc thay thế khi gọi hàm nội tuyến.

29. Con trỏ trong C ++ là gì?

Con trỏ là các biến lưu trữ địa chỉ bộ nhớ của một biến khác. Kiểu của biến phải tương ứng với kiểu của con trỏ.

30. Toán tử phân giải phạm vi là gì?

Toán tử phân giải phạm vi được biểu diễn dưới dạng ::

Toán tử này được sử dụng để liên kết định nghĩa hàm với một lớp cụ thể.

Toán tử phạm vi được sử dụng cho các mục đích sau:

Để truy cập một biến toàn cục khi bạn có một biến cục bộ có cùng tên. Để định nghĩa một hàm bên ngoài lớp.

32. Hàm tạo là gì?

Một hàm tạo được định nghĩa là một hàm thành viên được gọi bất cứ khi nào bạn tạo một đối tượng; nó có cùng tên với tên của lớp.

Có hai loại hàm tạo:

 • Hàm tạo mặc định: Hàm tạo được tạo tự động này không nhận bất kỳ đối số nào.
 • Hàm tạo được tham số hóa: Trong hàm tạo này, nó có thể truyền các đối số.

33. operator overloading and function overloading là gì

Một ví dụ về tính đa hình thời gian biên dịch là nạp chồng toán tử. Đây là khái niệm sửa đổi toán tử C ++ hiện có mà không làm thay đổi ý nghĩa ban đầu của nó.

34. Làm thế nào để nhập chuỗi trong C ++ với dấu cách?

35. Thảo luận về sự khác biệt giữa new và malloc

New là một từ khóa, thực chất nó là một toán tử, còn malloc là một hàm. Một hàm sẽ có nhiều thủ tục phức tạp hơn như là, thủ tục khai báo hàm, định nghĩa hàm, đặt địa chỉ hàm trong vùng nhớ, hàm có giá trị trả lại hay không, có đối số đầu vào hay không.

36. Nạp chồng toán tử là gì?

Quá tải toán tử là một cơ chế trong đó một toán tử có ý nghĩa đặc biệt.

Ví dụ: bạn có thể nạp chồng toán tử ‘+’ trong một chuỗi giống như lớp để nối hai chuỗi bằng cách chỉ sử dụng ‘+.’

37. Kết quả đầu ra của chương trình C ++ dưới đây là gì?

41. Hàm friend là gì

Bạn có thể định nghĩa một chức năng kết bạn là một chức năng có thể truy cập riêng tư, công khai và bảo vệ các thành viên trong lớp. Bạn khai báo chức năng kết bạn với sự trợ giúp của từ khóa kết bạn. Bạn khai báo hàm này bên trong lớp.

42. Làm thế nào biết kích thước của đối tượng hoặc kiểu?

 1. sizeof
 2. malloc
 3. realloc
 4. calloc

Đáp Án: Toán tử sizeof được sử dụng để cung cấp kích thước của đối tượng hoặc kiểu

43. Hạm bạn có phải là thành viên của class không?

44. STL là gì?

STL là viết tắt của thư viện mẫu tiêu chuẩn. Nó là một thư viện các mẫu vùng chứa cung cấp các lớp và chức năng chung.

Các thành phần STL là vùng chứa, thuật toán, trình vòng lặp và các đối tượng chức năng.

45. Cách viết chương trình kiểm tra một số có phải là palindrome hay không?

46. ​​Copy constructor là gì?

Hàm sao chép là một hàm thành viên sử dụng một đối tượng khác từ cùng một lớp để khởi tạo một thứ mới. Nói một cách đơn giản, hàm sao chép là một hàm tạo ra một đối tượng bằng cách khởi tạo nó với một đối tượng khác của cùng một lớp đã được xây dựng.

47. Viết chương trình tìm giai thừa của một số?

48. Kế thừa là gì?

Kế thừa là cơ chế mà bạn có thể tạo một lớp mới tức là lớp con từ lớp hiện có tức là lớp cha. Lớp con này còn được gọi là lớp dẫn xuất và lớp cha cũng được gọi là Lớp cơ sở.

49. Trừu tượng là gì?

Trừu tượng có thể được định nghĩa là một kỹ thuật trong đó bạn chỉ hiển thị chức năng cho người dùng, tức là, các chi tiết mà bạn muốn người dùng xem, ẩn các chi tiết nội bộ hoặc chi tiết triển khai.

50. Tìm số lần xuất hiện của một ký tự trong một chuỗi trong C++

51. Tìm số lần xuất hiện của một phần tử trong một mảng

52. Đầu ra của đoạn mã dưới đây là gì?

53. Đâu là câu lệnh đúng về đối tượng chuỗi trong C ++?

 1. Đối tượng chuỗi nhất thiết phải được kết thúc bằng ký tự null
 2. Đối tượng chuỗi có kích thước tĩnh
 3. Đối tượng chuỗi có kích thước động
 4. Các đối tượng chuỗi sử dụng thêm bộ nhớ so với yêu cầu

55. Hàm ảo khác với hàm thuần ảo như thế nào?

Một hàm ảo là một hàm thành viên của lớp cơ sở mà một lớp dẫn xuất có thể sửa đổi. Một hàm thành viên của lớp cơ sở là một hàm thuần ảo phải được định nghĩa trong kiểu dẫn xuất; nếu không, lớp dẫn xuất cũng sẽ trở nên trừu tượng.

56. Lớp D có nguồn gốc từ một lớp cơ sở B. Nếu tạo một đối tượng kiểu D, các hàm tạo của các lớp này sẽ được gọi theo thứ tự nào?

Lớp dẫn xuất bao gồm hai phần: phần cơ sở và phần dẫn xuất. C ++ xây dựng các đối tượng dẫn xuất trong các pha. Quá trình bắt đầu với việc xây dựng lớp cơ sở nhất (ở trên cùng của cây kế thừa), tiếp theo là xây dựng từng lớp con theo thứ tự, và sau đó là lớp con nhất. Do đó, đầu tiên, hàm tạo của lớp B sẽ được gọi, và sau đó là hàm tạo của lớp D.

57. Một hàm ảo có thể được gọi từ một phương thức khởi tạo không?

Một quá trình ảo có thể được gọi là một đối tượng hàm, nhưng hãy thận trọng. Nó có thể hoạt động khác với mong đợi. Cơ chế gọi ảo trong một đối tượng hàm bị vô hiệu hóa vì việc ghi đè từ các lớp dẫn xuất vẫn chưa xảy ra. Các khối xây dựng được sử dụng để tạo các đối tượng, “cơ sở trước khi có nguồn gốc”.

58. Con trỏ void là gì?

Trong C, một con trỏ void không có kết nối với bất kỳ kiểu dữ liệu cụ thể nào. Nó chỉ định một vị trí cho dữ liệu cụ thể trong bộ nhớ. Điều này chỉ ra rằng nó đang trỏ đến địa chỉ của một biến. Nó cũng có tên là “con trỏ mục đích chung”.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int a = 10;
  char b = 'x';
  void* p = &a; // con trỏ void giữ địa chỉ của int 'a'
  p = &b; // con trỏ void giữ địa chỉ của char 'b'
}

59. Con trỏ là gì trong C ++?

Một lớp, cấu trúc hoặc biểu mẫu liên hợp chỉ có quyền truy cập vào con trỏ này trong các biến thành viên không tĩnh. Mũi tên hiển thị đối tượng mà hàm thành viên được gọi.

60. Cấp phát và giải phóng vùng nhớ trong C++ là gì

Heap được sử dụng trong C để cấp phát bộ nhớ động và các hàm này là một phần của thư viện chuẩn. Malloc () và free là hai phép toán bộ nhớ động quan trọng (). Kích thước của vùng nhớ mong muốn tính bằng byte là tham số duy nhất được hàm malloc () chấp nhận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.