Default Parameters Trong C++

106 lượt xem Lập Trình C/C++
Default Parameters Trong C++

Giá Trị Tham Số Mặc Định

Bạn cũng có thể sử dụng giá trị tham số mặc định bằng cách sử dụng dấu bằng (=).

Nếu chúng ta gọi hàm mà không có đối số, nó sử dụng giá trị mặc định (“Na Uy”):

Example

void myFunction(string country = "Norway") {
  cout << country << "\n";
}

int main() {
  myFunction("Sweden");
  myFunction("India");
  myFunction();
  myFunction("USA");
  return 0;
}

// Sweden
// India
// Norway
// USA

Một tham số có giá trị mặc định, thường được gọi là “tham số tùy chọn”. Từ ví dụ trên, quốc gia là một tham số tùy chọn và “Na Uy” là giá trị mặc định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.