Đếm Số Chữ Số Trong C++

438 lượt xem Lập Trình C/C++
kiểm tra số nguyên tố trong c

Trong chương trình sau, chúng tôi đang kiểm tra xem số nguyên đầu vào là dương hay âm nó được gọi là kiểm tra số nguyên tố trong C. Nếu số đầu vào lớn hơn không thì số dương của nó sẽ là số âm. Nếu con số bằng không thì nó không phải là số dương hay âm. Cùng một logic chúng ta xét trong chương trình C dưới đây.

1. Chương Trình Đếm Số Chữ Số Trong Một Số Nguyên

Thuật Toán:

 • Đầu tiên ta dùng vòng lặp while nếu n > 10 thì tiếp tục lấy n = n /10.;
 • Với mỗi lần vòng while chạy thì ta tăng biến đếm lên một lần count ++;
 • Số lượng chữ số của số nguyên n bằng count + 1
#include

int main()

{

long long n;

int count = 0;

printf("Enter an integer: ");

scanf("%lld", &n);

while(n != 0)

{

// n = n/10

n /= 10;

++count;

}

printf("Number of digits: %d", count);

}

 

Đầu ra

Nhập số nguyên: 3452

Số chữ số: 4

Số nguyên được nhập bởi người dùng được lưu trữ trong biến n . Sau đó vòng lặp while được lặp lại cho đến khi biểu thức kiểm tra n != 0được đánh giá là 0 (false).

Sau lần lặp đầu tiên, giá trị của n sẽ là 345 và số đếm được tăng lên 1.

Sau lần lặp thứ hai, giá trị của n sẽ là 34 và số đếm được tăng lên 2.

Sau lần lặp thứ ba, giá trị của n sẽ là 3 và số đếm được tăng lên 3.

Sau lần lặp thứ tư, giá trị của n sẽ là 0 và số đếm được tăng lên đến 4.

Sau đó, biểu thức kiểm tra được đánh giá là false và vòng lặp kết thúc.

3. Chương Trình C Kiểm Tra Số Nguyên Dương Hay Âm

Trong chương trình sau, chúng tôi đang kiểm tra xem số nguyên đầu vào là dương hay âm. Nếu số đầu vào lớn hơn 0 thì số dương của nó sẽ là số âm. Nếu con số bằng không thì nó không phải là số dương hay âm.

* / #include

void main () { int num ;

printf ( "Nhập số: \ n" );

scanf ( "% d" , & num ); if ( num > 0 )

printf ( "% d là số dương \ n" , num ); else if ( num < 0 )

printf ( "% d là số âm \ n" , num ); else

printf ( "0 không dương và âm" ); }

Đầu ra 1:

Nhập một số : 0 là không âm và dương

Đầu ra 2:

Nhập một số : – 3 là số âm

Đầu ra 3:

Nhập một số : 100 là số dương

3.Chương trình C để tìm kiểm tra số đã nhập có phải là số nguyên tố

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int i, n;
  bool isPrime = true;

  cout << "Enter a positive integer: ";
  cin >> n;

  // 0 and 1 are not prime numbers
  if (n == 0 || n == 1) {
    isPrime = false;
  }
  else {
    for (i = 2; i <= n / 2; ++i) {
      if (n % i == 0) {
        isPrime = false;
        break;
      }
    }
  }
  if (isPrime)
    cout << n << " is a prime number";
  else
    cout << n << " is not a prime number";

  return 0;
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Enter a positive integer: 29
29 is a prime number.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.