Dereference Trong C++

152 lượt xem Lập Trình C/C++
Dereference Trong C++

Nhận Địa Chỉ Bộ Nhớ Và Giá Trị

Trong ví dụ ở trang trước, chúng ta đã sử dụng biến con trỏ để lấy địa chỉ bộ nhớ của một biến (được sử dụng cùng với toán tử & tham chiếu). Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng con trỏ để lấy giá trị của biến, bằng cách sử dụng toán tử * (toán tử dereference):

Example

string food = "Pizza";  // Variable declaration
string* ptr = &food;    // Pointer declaration

// Reference: Output the memory address of food with the pointer (0x6dfed4)
cout << ptr << "\n";

// Dereference: Output the value of food with the pointer (Pizza)
cout << *ptr << "\n";

Lưu ý rằng dấu * có thể gây nhầm lẫn ở đây, vì nó thực hiện hai điều khác nhau trong mã của chúng tôi:

  • Khi được sử dụng trong khai báo (chuỗi* ptr), nó tạo ra một biến con trỏ.
  • Khi không được sử dụng trong tuyên bố, nó hoạt động như một toán tử phân tích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.