For Loop Trong C++

128 lượt xem Lập Trình C/C++
For Loop Trong C++

Danh Mục Bài Viết

C++ For Loop

Khi bạn biết chính xác số lần bạn muốn lặp qua một khối mã, hãy sử dụng vòng lặp for thay vì vòng lặp while:

Syntax

for (statement 1; statement 2; statement 3) {
  // code block to be executed
}

Câu lệnh 1 được thực hiện (một lần) trước khi khối mã thực thi.

Câu lệnh 2 xác định điều kiện để thực thi khối mã.

Câu lệnh 3 được thực hiện (mọi lúc) sau khi khối mã đã được thực thi.

Ví dụ dưới đây sẽ in các số từ 0 đến 4:

Example

for (int i = 0; i < 5; i++) {
  cout << i << "\n";
}

Giải thích ví dụ

Câu lệnh 1 đặt một biến trước khi vòng lặp bắt đầu (int i = 0).

Câu lệnh 2 xác định điều kiện để vòng lặp chạy (i phải nhỏ hơn 5). Nếu điều kiện đúng, vòng lặp sẽ bắt đầu lại, nếu sai, vòng lặp sẽ kết thúc.

Câu lệnh 3 tăng một giá trị (i ++) mỗi khi khối mã trong vòng lặp được thực thi.

Một Ví Dụ Khác

Ví dụ này sẽ chỉ in các giá trị chẵn từ 0 đến 10:

Example

for (int i = 0; i <= 10; i = i + 2) {
  cout << i << "\n";
}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.