Memset Trong C++

101 lượt xem Lập Trình C/C++
Memset Trong C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm memset() trong C++. Đây là một hàm được sử dụng sao chép ký tự trong một chuỗi.

I. Memset Trong C++ Là Gì

Hàm void *memset(void *str, int c, size_t n) sao chép ký tự c (một unsigned char) tới n ký tự đầu tiên của chuỗi được trỏ tới bởi tham số str.

Memset Trong C++ Là Gì
Memset Trong C++ Là Gì

II. Cú Pháp Memset Trong C++

Hàm memset() trong C++ được sử dụng để sao chép một ký tự đơn lẻ trong một khoảng nhất định vào một đối tượng.

Cú pháp:

void* memset( void* dest, int ch, size_t count );

Trong đó:

 • dest: Con trỏ tới đối tượng để sao chép ký tự.
 • ch: Ký tự cần sao chép.
 • count: Số lần sao chép.

Hàm trả về một chuỗi đã được sao chép và lưu vào con trỏ dest.

Cú Pháp Memset Trong C++
Cú Pháp Memset Trong C++

III. Ví Dụ Về Hàm Memset Trong C++

Hàm memset() trong C++ được sử dụng để sao chép một ký tự đơn lẻ trong một khoảng nhất định vào một đối tượng.

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm memset() trong C++.

Cụ thể mình sẽ tạo một biến dest với độ dài 50 ký tự để lưu các ký tự đã được sao chép. Sau đó sử dụng hàm memset() để sao chép ký tự ‘a’ với số lần là 5.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
 
int main() {
 //khai báo biến dest có độ dài 50 ký tự, được dùng để lưu các ký tự lặp lại
 char dest[50];
 //biến ch là biến được sử dụng để lặp lại
 char ch = 'a';
 //gọi hàm memset để lặp lại ký tự a 5 lần rồi gán vào biến dest
 memset(dest, ch, 5);
 
 cout << "Sau khi gọi hàm memset để lặp lại" << endl;
 cout << "\tBiến dest = " << dest;
 
 cout<<"\n-------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Techcademy.edu.vn";
}

Kết quả:

Ví Dụ Về Hàm Memset Trong C++
Ví Dụ Về Hàm Memset Trong C++

IV. Memcpy() Trong C++

Hàm memcpy() trong C

Hàm void *memcpy(void *str1, const void *str2, size_t n) sao chép n ký tự từ str2 tới str1.

Khai báo hàm memcpy() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho memcpy() trong C:

void *memcpy(void *str1, const void *str2, size_t n)

Tham số

str1 — Đây là con trỏ tới mảng đích, nơi mà nội dung để được sao chép, ép kiểu thành một con trỏ của kiểu void*.

str2 — Đây là con trỏ tới nguồn dữ liệu để sao chép, ép kiểu thành một con trỏ của kiểu void*.

n — Đây là số byte để được sao chép.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ tới chuỗi đích, đó là str1.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của memcpy() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>


struct {
 char name[40];
 int age;
} person, person_copy;

int main ()
{
 char myname[] = "Nguyen Hoang Nam";

 /* su dung ham memcpy de sao chep chuoi: */
 memcpy ( person.name, myname, strlen(myname)+1 );
 person.age = 46;

 /* su dung ham memcpy de sao chep struct: */
 memcpy ( &person_copy, &person, sizeof(person) );

 printf ("person_copy = %s, %d \n", person_copy.name, person_copy.age );

 return 0;
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Memcpy() Trong C++
Memcpy() Trong C++

V. Memcmp() Trong C++

Hàm int memcmp(const void *str1, const void *str2, size_t n)) so sánh n byte đầu của hai chuỗi str1 và str2.

Khai báo hàm memcmp() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho memcmp() trong C:

int memcmp(const void *str1, const void *str2, size_t n)

Tham số

str1 — Đây là con trỏ tới một khối bộ nhớ.

str2 — Đây là con trỏ tới một khối bộ nhớ.

n — Đây là số byte để được so sánh.

Trả về giá trị

Nếu trả về giá trị < 0 thì hàm này chỉ rằng str1 là ngắn hơn str2.

Nếu trả về giá trị > 0 thì hàm này chỉ rằng str2 là ngắn hơn str1.

Nếu trả về giá trị = 0 thì hàm này chỉ rằng str1 là bằng str2.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của memcmp() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main ()
{
  char str1[15];
  char str2[15];
  int ret;

  memcpy(str1, "abcdef", 6);
  memcpy(str2, "ABCDEF", 6);

  ret = memcmp(str1, str2, 5);

  if(ret > 0)
  {
   printf("Chuoi str2 la ngan hon chuoi str1");
  }
  else if(ret < 0) 
  {
   printf("Chuoi str1 la ngan hon chuoi str2");
  }
  else 
  {
   printf("Chuoi str1 la bang chuoi str2");
  }
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Memcmp() Trong C++
Memcmp() Trong C++

Đánh Giá Chất Lượng Bài Viết

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hotline: 0984.876.750
Chat Facebook
Gọi điện ngay