OOP Trong C++

C++ What is OOP?

OOP là viết tắt của Object-Oriented Programming.

Lập trình thủ tục là viết các thủ tục hoặc hàm thực hiện các thao tác trên dữ liệu, trong khi lập trình hướng đối tượng là tạo các đối tượng chứa cả dữ liệu và hàm.

Lập trình hướng đối tượng có một số ưu điểm so với lập trình thủ tục:

  • OOP nhanh hơn và dễ thực thi hơn
  • OOP cung cấp một cấu trúc rõ ràng cho các chương trình
  • OOP giúp giữ cho mã C ++ KHÔ “Không lặp lại chính bạn” và làm cho mã dễ bảo trì, sửa đổi và gỡ lỗi hơn
  • OOP giúp bạn có thể tạo các ứng dụng có thể tái sử dụng đầy đủ với ít mã hơn và thời gian phát triển ngắn hơn

Mẹo: Nguyên tắc “Không lặp lại bản thân” (DRY) là để giảm việc lặp lại mã. Bạn nên trích xuất các mã phổ biến cho ứng dụng và đặt chúng tại một nơi duy nhất và sử dụng lại thay vì lặp lại.

C++ What are Classes and Objects?

Lớp và đối tượng là hai khía cạnh chính của lập trình hướng đối tượng.

C++ What are Classes and Objects?
C++ What are Classes and Objects?

Nhìn vào hình minh họa sau để thấy sự khác biệt giữa lớp và các đối tượng:

Một ví dụ khác:

C++ What are Classes and Objects?
C++ What are Classes and Objects?

Vì vậy, một lớp là một khuôn mẫu cho các đối tượng và một đối tượng là một thể hiện của một lớp.

Khi các đối tượng riêng lẻ được tạo, chúng kế thừa tất cả các biến và hàm từ lớp.

Bạn sẽ tìm hiểu thêm về các lớp và đối tượng trong chương tiếp theo.

0 / 5 - (0 Đánh Giá)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.