The Return Keyword Trong C++

The Return Keyword Trong C++

Return Values

Từ khóa void, được sử dụng trong các ví dụ trước, chỉ ra rằng hàm không được trả về một giá trị. Nếu bạn muốn hàm trả về một giá trị, bạn có thể sử dụng kiểu dữ liệu (chẳng hạn như int, string, v.v.) thay vì void và sử dụng từ khóa return bên trong hàm:

Example

int myFunction(int x) {
  return 5 + x;
}

int main() {
  cout << myFunction(3);
  return 0;
}

// Outputs 8 (5 + 3)

Ví dụ này trả về tổng của một hàm với hai tham số:

Example

int myFunction(int x, int y) {
  return x + y;
}

int main() {
  cout << myFunction(5, 3);
  return 0;
}

// Outputs 8 (5 + 3)

Bạn cũng có thể lưu trữ kết quả trong một biến:

Example

int myFunction(int x, int y) {
  return x + y;
}

int main() {
  int z = myFunction(5, 3);
  cout << z;
  return 0;
}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.