Models Trong Django

121 lượt xem Django
Models Trong Django

Mô hình Django là một bảng trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Cơ sở dữ liệu SQLite

Khi chúng tôi tạo dự án Django, chúng tôi nhận được một cơ sở dữ liệu SQLite trống. Nó được tạo trong thư mục gốc myworld.

Chúng tôi sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu này trong hướng dẫn này.

Tạo bảng (Model)

Để tạo một bảng mới, chúng ta phải tạo một Model mới.

Trong thư mục /Member/, hãy mở tệp models.py. Nó gần như trống theo mặc định, chỉ có câu lệnh nhập và nhận xét:

members/models.py:

from django.db import models

# Create your models here.

Để thêm bảng Thành viên vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi, hãy bắt đầu bằng cách tạo một lớp Thành viên và mô tả các trường bảng trong đó:

members/models.py:

from django.db import models

class Members(models.Model):
  firstname = models.CharField(max_length=255)
  lastname = models.CharField(max_length=255)

Trường đầu tiên, “firstname” là trường Văn bản và sẽ chứa tên của các thành viên.

Trường thứ hai, “lastname ” cũng là trường Văn bản, với họ của các thành viên.

Cả “firstname” và “lastname” đều được thiết lập để có tối đa 255 ký tự.

Sau đó điều hướng đến thư mục / myworld / và chạy lệnh này:

py manage.py makemigrations members

Điều này sẽ dẫn đến kết quả đầu ra này:

Migrations for 'members':
  members\migrations\0001_initial.py
    - Create model Members

(myproject) C:\Users\Your Name\myproject\myworld>

Django tạo một tệp với bất kỳ thay đổi mới nào và lưu trữ tệp trong thư mục / migrations /.

Next time you run py manage.py migrate Django will create and execute an SQL statement, based on the content of the new file in the migrations folder.

Lần tới khi bạn chạy py management.py migrate Django sẽ tạo và thực thi một câu lệnh SQL, dựa trên nội dung của tệp mới trong thư mục di chuyển.

Chạy lệnh di chuyển:

py manage.py migrate

Điều này sẽ dẫn đến kết quả đầu ra này:

Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, members, sessions
Running migrations:
  Applying members.0001_initial... OK

(myproject) C:\Users\Your Name\myproject\myworld>

Câu lệnh SQL được tạo từ mô hình là:

CREATE TABLE "members_members" (
"id" INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
"firstname" varchar(255) NOT NULL,
"lastname" varchar(255) NOT NULL);

Bây giờ bạn có một bảng Thành viên trong cơ sở dữ liệu của bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.