Mảng Trong PHP

196 lượt xem Lập Trình PHP
Array( Mảng )

Một mảng lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất.
Một Array là gì?

Một biến là một vùng lưu trữ đang nắm giữ một số hoặc văn bản. Vấn đề là, một biến sẽ chỉ có một giá trị.

Một mảng là một biến đặc biệt, có thể lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất.

Nếu bạn có một danh sách các mục (một danh sách các tên xe, ví dụ), lưu trữ các xe ô tô trong các biến duy nhất có thể nhìn như thế này:

$cars1="Saab";
$cars2="Volvo";
$cars3="BMW";

Tuy nhiên , nếu không phải 3 cái tên mà là hàng ngàn cái tên thì sao ? Giải pháp tốt nhất đó là dùng mảng

Một mảng có thể giữ tất cả các giá trị biến của bạn dưới một cái tên. Và bạn có thể truy cập vào các giá trị bằng cách đề cập đến tên mảng.

Mỗi phần tử trong mảng có chỉ số riêng của mình để nó có thể dễ dàng truy cập.

Trong PHP, có ba loại của các mảng:

Numeric array – Một mảng với một số chỉ số

Associative array – Một mảng mà mỗi phím ID được kết hợp với một giá trị

Multidimensional array- Một mảng có chứa một hoặc nhiều mảng

Numeric Arrays

Một mảng số các cửa hàng mỗi phần tử mảng với một số chỉ số.

Có hai phương pháp để tạo ra một mảng số.

1. Trong ví dụ sau chỉ số được gán tự động (chỉ số bắt đầu từ 0):

$cars=array("Saab","Volvo","BMW","Toyota");

2.Trong ví dụ sau chúng ta gán các chỉ số theo cách thủ công:

$cars[0]="Saab";
$cars[1]="Volvo";
$cars[2]="BMW";
$cars[3]="Toyota";

Ví dụ
Trong ví dụ sau bạn truy cập các giá trị biến bằng cách đề cập đến tên mảng và chỉ số:

<?php
$cars[0]="Saab";
$cars[1]="Volvo";
$cars[2]="BMW";
$cars[3]="Toyota";
echo $cars[0] . " and " . $cars[1] . " are Swedish cars.";
?>

Code sẽ trả về là

Saab and Volvo are Swedish cars.

Associative Arrays

Một mảng kết hợp, mỗi phím ID được kết hợp với một giá trị.

Khi lưu trữ dữ liệu về các giá trị cụ thể được đặt tên, một mảng số không phải là luôn luôn là cách tốt nhất để làm điều đó.

Với mảng kết hợp, chúng tôi có thể sử dụng các giá trị như là chìa khóa và gán giá trị cho họ.

Ví dụ 1
Trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng một mảng để gán lứa tuổi để người khác nhau:

$ages = array("Peter"=>32, "Quagmire"=>30, "Joe"=>34);

Ví dụ 2
Ví dụ này là tương tự như ví dụ 1, nhưng cho thấy một cách khác nhau của việc tạo ra các mảng:

$ages['Peter'] = "32";
$ages['Quagmire'] = "30";
$ages['Joe'] = "34"; 

Các phím ID có thể được sử dụng trong một kịch bản:

<?php
$ages['Peter'] = "32";
$ages['Quagmire'] = "30";
$ages['Joe'] = "34";
echo "Peter is " . $ages['Peter'] . " years old.";
?>

Code sẽ trả về là

Peter is 32 years old.

Multidimensional Arrays

Trong một mảng đa chiều, mỗi phần tử trong mảng chính cũng có thể là một mảng. Và mỗi phần tử trong mảng phụ có thể là một mảng, và như vậy.

Ví dụ
Trong ví dụ này, chúng ta tạo một mảng đa chiều, với các phím ID tự động gán:

$families = array
 (
 "Griffin"=>array
 (
 "Peter",
 "Lois",
 "Megan"
 ),
 "Quagmire"=>array
 (
 "Glenn"
 ),
 "Brown"=>array
 (
 "Cleveland",
 "Loretta",
 "Junior"
 )
 ); 

Các mảng ở trên sẽ giống như thế này nếu bằng văn bản đến đầu ra:

Array
(
[Griffin] => Array
 (
 [0] => Peter
 [1] => Lois
 [2] => Megan
 )
[Quagmire] => Array
 (
 [0] => Glenn
 )
[Brown] => Array
 (
 [0] => Cleveland
 [1] => Loretta
 [2] => Junior
 )
)

Ví dụ 2
Cho phép thử hiển thị một giá trị từ mảng ở trên:

echo "Is " . $families['Griffin'][2] .
" a part of the Griffin family?";

Kết quả trả về sẽ là

Is Megan a part of the Griffin family?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.