Hàm Trong PHP

223 lượt xem Lập Trình PHP
Functions PHP

Sức mạnh thực sự của PHP xuất phát từ chức năng của mình.
Trong PHP, có hơn 700 tích hợp chức năng

Bạn có thể tham khảo các chức năng nhiều hơn ở đây

http://w3schools.com/php/default.asp

PHP Functions

Trong chương này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để tạo ra các chức năng của riêng bạn.

Để giữ cho kịch bản đang được thực thi khi tải trang, bạn có thể đặt nó vào một hàm.

Chức năng sẽ được thực hiện bởi một cuộc gọi đến chức năng.

Bạn có thể gọi một chức năng từ bất cứ nơi nào trong một trang .

PHP functions
PHP functions

Create a PHP Function

Chức năng sẽ được thực hiện bởi một cuộc gọi đến chức năng.
Cú pháp

function functionName()
{
code to be executed;
}

PHP function hướng dẫn:

Cung cấp cho các chức năng một tên phản ánh những gì chức năng

Tên chức năng có thể bắt đầu bằng một chữ cái hoặc gạch dưới (không phải số)

Ví dụ
Một chức năng đơn giản, viết tên của tôi khi nó được gọi là:

<html>
<body>
<?php
function writeName()
{
    echo "siverdragon12";
}
echo "My name is ";
writeName();
?>
</body>
</html

Kết quả là

My name is siverdragon12

PHP Functions – Adding parameters (thêm các thông số)

Để thêm nhiều chức năng cho một hàm, chúng ta có thể thêm các thông số. Một tham số là giống như một biến.

Tham số được quy định cụ thể sau tên hàm, bên trong dấu ngoặc đơn.

Ví dụ 1
Ví dụ sau đây sẽ viết tên khác nhau đầu tiên, nhưng tên cuối cùng như nhau:

<html>
<body>
<?php
function writeName($fname)
{
    echo $fname . "
Refsnes.<br>";
}
echo "My name is ";
writeName("Kai Jim");
echo "My sister's name is ";
writeName("Hege");
echo "My brother's name is ";
writeName("Stale");
?>
</body>
</html>

Kết quả sẽ là

My name is Kai Jim Refsnes.
My sister's name is Hege Refsnes.
My brother's name is Stale Refsnes.

Ví dụ 2
Các chức năng sau đây có hai tham số:

<html>
<body>
<?php
function writeName($fname, $punctuation)
{
    echo $fname . " Refsnes" . $punctuation . "<br>";
}
echo "My name is ";
writeName("Kai Jim", ".");
echo "My sister's name is ";
writeName("Hege", "!");
echo "My brother's name is ";
writeName("Ståle", "?");
?>
</body>
</html>

Kết quả sẽ là

My name is Kai Jim Refsnes.
My sister's name is Hege Refsnes!
My brother's name is Ståle Refsnes?

PHP Functions – Return values

Để cho phép một hàm trả về một giá trị, sử dụng các tuyên bố trở lại.
Ví dụ

<html>
<body>
<?php
function add($x, $y)
{
    $total = $x + $y;
    return $total;
}
echo "1 + 16 = " . add(1, 16);
?>
</body>
</html>

Kết quả sẽ là

1 + 16 = 17

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.