Vòng For Trong PHP

225 lượt xem Lập Trình PHP
Looping For Loops

Loops thực thi một khối mã một số quy định của lần, hoặc trong khi một điều kiện được chỉ định là đúng sự thật.

The for Loop

Vòng lặp for được sử dụng khi bạn biết trước kịch bản nên chạy bao nhiêu lần.
Cú pháp

for (init; condition; increment)
 {
 code to be executed;
 }

Chú thích:

init: Hầu hế sử dụng số đếm (nhưng có thể có bất kỳ mã được thực hiện một lần vào đầu của vòng lặp)

condition: Điều kiện cho mỗi lần lặp. Nếu điều kiện này đúng, vòng lặp tiếp tục. Nếu nó điều kiện sai thì vòng lặp kết thúc.

increment: Hầu hết để tăng số đếm (nhưng có thể có bất kỳ mã sẽ được thực hiện vào cuối của sự lặp lại)

Lưu ý: Các thông số init và increment có thể được sản phẩm nào hoặc có nhiều biểu ngữ (cách nhau bằng dấu phẩy).

Ví dụ: Ví dụ dưới đây định nghĩa một vòng lặp bắt đầu với i = 1. Các vòng lặp sẽ tiếp tục chạy miễn là biến i nhỏ hơn hoặc bằng 5. Biến i sẽ tăng thêm 1 mỗi lần vòng lặp chạy:

<html>
<body>
<?php
for ($i=1; $i<=5; $i++)
 {
 echo "The number is " . $i . "<br>";
 }
?>
</body>
</html>

Kết quả trả về là

The number is 1
The number is 2
The number is 3
The number is 4
The number is 5 
The for loop
The for loop

The foreach Loop

Vòng lặp foreach được sử dụng để lặp qua mảng.
Cú pháp

foreach ($array as $value)
 {
 code to be executed;
 }

Đối với mỗi vòng lặp, giá trị của phần tử mảng hiện tại được gán cho $ value (và con trỏ mảng là di chuyển của một) – do đó, vòng lặp tiếp theo, bạn sẽ được xem xét giá trị mảng tiếp theo.

Ví dụ
Ví dụ sau đây cho thấy một vòng lặp mà sẽ in các giá trị của các mảng nhất định

<html>
<body>
<?php
$x=array("one","two","three");
foreach ($x as $value)
 {
 echo $value . "<br>";
 }
?>
</body>
</html>

Kết quả trả về sẽ là

one
two
three

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.