Hàm Explode Trong PHP

252 lượt xem Lập Trình Web
Hàm Explode trong php

Explode là một hàm dựng sẵn trong PHP được sử dụng để tách một chuỗi sang một mảng. Hàm explode tách một chuỗi dựa trên một chuỗi phân cách, tức là nó tách chuỗi ở bất cứ nơi nào ký tự delimeter xảy ra. Hàm này trả về một mảng chứa các chuỗi được tạo thành bằng cách tách chuỗi gốc. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn sử dụng hàm Explode trong PHP.

hàm explode trong php 1
hàm explode trong php 1

1. Giới thiệu về hàm explode trong PHP

Hàm explode trong PHP cho phép bạn chuyển một chuỗi sang một mảng dựa trên các ký tự phân cách. Trong thực tế, xử lý chuỗi là rất cần thiết và sử dụng khá thường xuyên, ví dụ khi bạn muốn tách họ và tên của một người dùng, tách từng từ khóa trong một danh sách từ khóa có phân cách bằng một ký tự nào đó…

Cú pháp của hàm explode:

explode(separator,string,limit)

Trong đó:

separator: là chuỗi ranh giới bao gồm ký tự hoặc chuỗi ký tự phân cách sử dụng để phân biệt các phần tử trong chuỗi.

string: Chuỗi đầu vào, chuỗi cần tách thành mảng.

limit: xác định số phần tử của mảng đầu ra.

Giá trị trả về: Mảng kí tự

Nếu limit là số dương, mảng sẽ trả về tối đa limit phần tử

Nếu limit tham số là số âm, mảng trả về tất cả các thành phần ngoại trừ tham số cuối cùng.

Nếu limit tham số bằng không, mảng trả về 1 phần tử

Chú ý: Hàm explode được giới thiệu từ phiên bản PHP 4, tham số limit được thêm vào từ PHP 4.1 và hỗ trợ giá trị âm từ PHP 5.1.0.

2. Các ví dụ thực tế sử dụng hàm explode

Dưới đây là một số ví dụ sử dụng hàm explode

Ví dụ 1:

Sử dụng tham số giới hạn để trả về một số phần tử mảng:

$str = 'one,two,three,four';

// zero limit

print_r(explode(',',$str,0));

print "
";

// positive limit

print_r(explode(',',$str,2));

print "
";

// negative limit

print_r(explode(',',$str,-1));

?>

 

Kết quả:

ham-explode-trong-php-2
ham-explode-trong-php-2

Ví dụ 2:

/*

A string that doesn’t contain the delimiter will simply

return a one-length array of the original string.

*/

$input1 = "hello";

$input2 = "hello,there";

$input3 = ',';

var_dump( explode( ',', $input1 ) );

var_dump( explode( ',', $input2 ) );

var_dump( explode( ',', $input3 ) );

?>

 

Kết quả:

ham-explode-trong-php-3
ham-explode-trong-php-3

Ví dụ 3:

// original string

$OriginalString = "Hello, How can we help you?";

// Without optional parameter NoOfElements

print_r(explode(" ",$OriginalString));

// with positive NoOfElements

print_r(explode(" ",$OriginalString,3));

// with negative NoOfElements

print_r(explode(" ",$OriginalString,-1));

?>

 

Kết quả:

ham-explode-trong-php-4
ham-explode-trong-php-4

Qua bài viết hướng dẫn sử dụng hàm Explode trong PHP bạn đã nắm được cách áp dụng explode một cách thành thục khi lập trình PHP. Sử dụng explode giúp giảm thời gian viết code, các xử lý chuỗi cũng đơn giản hơn khi kết hợp với các vòng lặp trong PHP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
.
.
.
.